Tefsir četiri ajeta o hidžabu

Savremeno doba je svjedok negativnih promjena na svjetskoj sceni što se, takođe, negativno odražava na cjelokupni moralni kurs. Nema sumnje da je otkr­ivanje i razgolićavanje, te pokazivanje ukrasa žene jedan od velikih grijeha i jedan od razloga za velika iskušenja. Šta više, naći ćemo i one koji se pripisuju ovome Ummetu da često negi­raju postulate ove vjere koju je Allah dž.š. dao kao emanet svojim robo­vima na zemlji. Moralni uzusi, svakako, moraju biti protkani kroz vjerska ubjeđenja, gdje vjera predstavlja okosnicu bez koje je uzaludno tragati za pravdom i uređenim djelovanjem u određenom društvu ili zajednici.

Hidžab, kao prioritetni i esencijalni ekvivalentsigurnosti i spokoja zajednice, predstavlja najčvršću kariku koja čuva moralne vrijednosti žene, njene porodice, Šire okoline, pa i samog islamskog društva. U kontekstu ovoga mogu se navesti brojne izreke Božijeg Poslanika s.a.v.s., ali jedna od njih najbolje opisuje odnos žene i okoline u kojoj živi: Od Abdullaha ibn Mesuda se prenosi  da je Vjerovjesnik s.a.v.s. rekao: Žena je avret, pa kada izađe iz kuće šejtan joj je pratilac   ‘  Prenosi ga et-Tirmizi i kaže da je hasen-garib.

Prvi ajet: Hidžab – put ka harmoniji zajed­nice

*A  reci  vjernicama neka obore poglede svoje i neka čuvaju stidna mjesta svoja; i neka ne pokazuju ukrase svoje, osim ono što se od njih samo ukaže i neka vela svoja preko grudi svojih spuste…" (Suretun-Nur, ajet 31)

Prenosi se od Aiše, radijallahu anha, da je rekla: Esma kćerka Ebu Bekra r.a. je ušla kod Poslanika s.a.v.s, a na njoj je bila providna odjeća. Poslanik s.a.v.s. se okrenuo i rekao: "O Esma, kada žena uđe u polno doba nije dozvo­ljeno da joj se vidi osim ovo"- pokazao je na lice i šake." Hadis prenose Ebu Davud i el-Bejheki. Kaže Ibn Kesir: kažu Ebu Davud i Ebu Hatem er-Razi: "Hadis je mursel. Halid ibn Durejk nije slušao od Aiše r.a." Druga slabost ovog hadisa je prenosilac Seid ibn Bešir. Kaže ez-Ze-hebi: "Njegov hadis je odbačen" Kaže el-Buhari: "Sumnjaju u njegovo pamćenje."

Ibn Džerir et-Taberi u svom tefsiru kaže: Rekla je Aisa, radijallahu anha: " Kod mene je ušla ukrašena kći moga brata Abdullaha ibn et-Tufejla po majci. Tada je ušao i Poslanik s.a.v.s, te se okrenuo od nje." Nastavak hadisa je isti kao i hadis Esme kćerke Ebu Bekra. Ovaj hadis ima tri slabosti. Imam ez-Zehebi navodi el-Husejna u knjizi "Slabi i ostavljeni" i kaže:" Ebu Davud     kaže da je slab".

Hadždžadž ibn Muhammed je miješao hadise, kako kaže Ibn Mein, a Ibn Džurejdž nije čuo hadis od Aiše. Ibn el-Medini kaže da Ibn Džurejdž nije sreo ni jednog ashaba. Ova dva slaba hadisa se, takođe, suprostavljaju vjerodosto­jnim hadisima: -Prenosi el-Hakim u Mustedreku od Esme kćerke Ebu Bekra. "Zastirale smo lica od muškaraca i češljale se dok smo bile pod ihramima". Hadis je sahih prema uslovima Muslima i el-Buharija što kaže i ez-Zehebi.

-Prenosi se od Aiše r.a. da je rekla: "Konjanici su prolazili pored nas dok smo bile sa Poslanikom s.a.v.s. u ihramima. Pa kada bi smo im se pri­bližili svaka od nas bi spustila svoj džilbab sa glave na lice, a kada bi prošli otkrile bi ga." Hadis prenose Ahmed, Ebu Davud, Ibn Madže i ed-Darekutni. Prenosi et-Taberi od Ibn Abbasa r.a. da je rekao: */’ neka ne pokazuju ukrase svoje, osim ono što se od njih samo ukaže * -surma i prsten." Misli se na to da su prsten i surma ukrasi koji su ionako spoljašnji te da ih ne treba sakrivati. Ova predaja je dokaz onih koji odobravaju otkrivanje lica i šaka. Lanac prenosilaca je veoma slab. Kaže Imam Ahmed ibn Hanbel za prenosioca Muslima  el-Melaia: "Njegov hadis se ne piše" Kaže Jahja ibn Mein: "Nije povjerljiv i tvrde da je miješao hadise". Kaže el-Buhari: "Sumnjanju u njega"

Kaže Imam el-Bejheki u zbirci "es-Sunen el-Kubra": prenosi se od Ibn Abbasa da je rekao: */ neka ne poka­zuju ukrase svoje, osim ono što se od njih samo ukaže * – šake i fice. Lanac prenosilaca je slab zbog dvojice ravija i to: Ahmeda Abdul-Džebbara el-Ataridija i Abdullaha ibn Muslima ibn Hur-muza. Kaže ez-Zehebi: "Ahmeda ibn Abdil-Džebbara koji prenosi od Ebu Bekra ibn Ajjaša i njegove generacije je više učenjaka proglasilo slabim." Kaže Ibn Adijj: "Svi su se složili da je slab. Kaže Mutajjen: "Lagao je". Kaže ez-Ze­hebi za Abdullaha ibn Muslima ibn Hurmuza: "Ibn Mein ga je proglasio slabim." Kaže Ibn el-Medini: "Bio je slab i en-Nesai ga je slabim pro­glasio" Imam et-Taberi u svom tefsiru prenosi od Ibn Mesuda r.a. da je rekao: */ neka ne poka­zuju ukrase svoje osim ono što se od njih samo ukaže * – unutrašnja odjeća (sijab). Kaže es-Sindi: "Predaja je pot­puno vjerodostojna."

Također, et-Taberi prenosi predaju s drugim lancem prenosilaca od Abdullaha ibn Mesuda da je rekao isto. Kaže es-Sindi: "Predaja je pot­puno vjerodostojna." Kaže ibn Mesud r.a.: */ neka ne pokazuju ukrase svoje * -niti nožne halke, niti naušnice, niti ogrlicu. *osim ono što se od njih samo ukaže * – unu­trašnja    odjeća    (sijab)."

Prenosi ga Ebu Bekr ibn Ebi Šejbe i el-Hakim koji kaže: "Hadis    je    sahih prema uslovima Muslima" sto kaže i ez-Zehebi. Kaže Ibn Kesir: Riječi Uzvišenog: */ neka ne pokazuju ukrase svoje osim ono što se od njih samo ukaže * -znače: Neka ne pokazuju stran­cima ništa od svojih ukrasa, osim onoga što se ne može sakriti. Kaže Ibn Mesud r.a.: "Kao što je ogrtač (rida) i unu­trašnja odjeća(sijab)".-kao što žene Arapa upotrebljavaju plašt koji prekriva odjeću, a ispod njega se na donjim di­jelovima ukaže nešto un­utrašnje odjeće – zato nema grijeha, jer se ne može sakriti. Primjer toga je ženski izar koji se ukaže i nemoguće ga je sakriti." To su rekli i el-Hasen, Ibn Sirin, Ebu el-Dževza, Ibrahim en-Nehai i drugi. Rida je ogrtač (džubbe ili abaija) koji se oblači na odjeću (sijab). ("El-Mudžemul-Vesit")

Kaže Šejh el-Mevdudi u tesfiru ovog ajeta: "Što se tiče ajeta, – *osim ono što se od njih samo ukaže * – ono što je vanjsko i što se sakriti ne može ili što se nenamjerno ukaže od ovih ukrasa, on upućuje na to da ženama nije dozvoljeno namjerno po­kazivati spomenute ukrase. Osim onog nenamjernog kao da se odgrne odjeća prilikom puhanja vjetra i pokaže se nešto od ukrasa. Ili ono što je ionako van­jsko i ne može se sakriti i što uvijek privlači po­gled na tijelu žene. Za to Allah dž.š. neće pitati. Ovo je značenje kojeg je objasnio Abdullah ibn Mesud, el-Hasen el-Basri, Ibn    Sirin,  Ibrahim  en-Ne-hai." Zatim nastavlja: "Ne shvatamo koje to gramatičko pravilo u arapskom jeziku dozvol­java da značenje "onog što se pojavi" bude "ono što čovjek   pokaže".

Razlika između "onoga što se samo po­javi" i "onoga što Čovjek namjerno pokaže" je jasna i nije nikome skrivena. Iz vanjskog značenja ajeta se zak­ljučuje da Kur'an zabranjuje pokazivanje ukrasa i daje olakšicu u onome što se nenam­jerno ukaže. Proširivanje ove olakšice na "namjerno pokazivanje ukrasa" se suprostavlja Kuranu i predajama koje potvrđuju da žene u doba Poslanika s.a.v.s. pred strance nisu izlazile otkrivenih lica i da naredba o hidžabu obuhvata i lice. Nikab je bio dio ženske odjeće, osim u  ihramu..".

Prenosi Ibn Ebi Hatim iz govora Safijje kćerke Šejbetove, pa kaže: Bile smo kod Aiše, pa spomenuše kurejšiske žene i njihove vrijednosti. Aiša, radijallahu anha, je rekla: "Doista kurejšiskim ženama pripada zasluga. Ali ja, tako mi Allaha, nisam vidjela vrijednije i uvjernije u Kur'an i u Objavu pouzdanije od ensarijskih žena. Ob­javljen je ajet iz Sure en-Nur: */’ neka vela svoja preko grudi svojih spuste * – a njihovi muževi po­hitaše učeći im ono što je Allah objavio. Čovjek je citirao svojoj ženi, kćerki, sestri i ostaloj rodbini. Svaka od njih je donji dio svoje odjeće uzela i njime se umotala s uvjerenjem i potvrdom onoga što je Allah u Svojoj Knjizi objavio. Pa su postale umotane iza Poslanika s.a.v.s. kao da su im na glavama crni gavranovi."

Prenosi el-Buhari od Aiše, radijallahu anha, da je rekla: "Allah se smilovao prvim mu-hadžirkama. Kada je ob­javio: preko spuste* -otcijepile su od donjih dijelova svoje odjeće i time se umo­tale". Kaže Ibn Hadžer el-Askalani":   "umotale se"-tj. pokrile su svoja lica.

To izgleda tako što žena stavi himar (veo) na glavu, a zatim ga prebaci s desne strane na lijevo rame (tj. preko lica), što se naziva pokrivanje velom."

Iz prethodno citi­ranih hadisa i predaja od ashaba i tabiina r.a. vidimo da postoji različita tumačenja pitanjapokrivanja žene. Svaki musliman, sposoban da razmišlja, je dužan sli­jediti ono što je vjero­dostojno preneseno od Poslanika s.a.v.s. i potvrđeno praksom ashaba r.a.. Naša ulema, dobri prethodnici, su nam na najbolji i najjasniji način predstavili islamske vjerske propise. Ulagali su veliki trud da bi samo vjerodostojnost jednog hadisa dokazali, a kamoli ako se radi o tefsiru ajeta, Allahova dž.š. go­vora. Ono što se može uočiti je da postoji veliki broj slabih i neutemel­jenih  predaja koje su uzimane kao dokazi u tefsiru, iz kojih danas većina islamskog Ummeta crpi šerijatska pravila. Stoga je dužnost svih onih koji traže islamske nauke da ukazuju na ovakve i slične predaje bez obzira o kojem se pitanju u Islamu radilo. Time ćemo doprinijeti razvoju svijesti Ummeta, a ujedno očistiti naše postupke od neutemel­jenosti. Prioritetnije i dokazima potvrđenije je mišljenje da žena treba pokriti cijelo tijelo bez izuzetka.

Drugi  ajet: Hidžab  –  znak raspoznavanja vjernica

*O vjerovjesniče, reci suprugama svojim, i kćerkama svojim i ženama vjernika neka džilbabe svoje spuste nizase. Tako će se na­jlakše poznati i neće na­pastovane biti. A Allah je Onaj Koji prašta i Koji je Milostiv*

Džilbab je odjeća veća od himara. Kaže Ibn Hazm: Džilbab u jeziku Arapa, kojim nam se obraćao Poslanik s.a.v.s., pokriva   čitavo tijelo, a ne samo dio  tijela.’  Ovo kaže i el-Kurtubi u svom tefsiru. Rečeno je da džilbab znači veo. To je odjeća koja pokriva cijelo tijelo žene kao što je vjerodostojno potvrđeno iz hadisa    Ummi Atijje da jerekla: O  Božiji Poslanice, neke od nas nemaju   džilbaba!, pa je rekao: Neka im sestre dadnu  svoje!  Kaže el-Vahidi: Kažu  mufessiri: Pokrit  će svoja lica i glave osim jednoga oka, pa će se tako znati da su slobodne žene i neće biti izložene provokaci­jama. Prenosi Ibn Kesir: Rekao je Alijj ibn Ebi Talha prenoseći od Ibn Abbasa: Allah  je naredio ženama vjernika kada izađu iz svojih kuća zbog neke potrebe da pokriju svoja lica spuštajući svoje džilbabe s glava i da ostave ot­kriveno jedno oko. *" Kaže Imam et-Taberi: Prenosi se od Muhammeda da je rekao: Pitao     sam Abideta es-Selmanija o Allahovom govoru: * neka džilbabe svoje spuste nizaše * -pa je pokrio svoje lice i glavu i ostavio otkriveno lijevo oko. Kaže es-Sindi: Predaja   je u potpunosti ispravana   Prenose ga još: el-Firjabi, IbnHumejd, Ibn Munzir i Ibn Ebi Hatim. Kaže Šejhul- Islam   Ibn Tejmijje:Žene  su prije Objave ajeta o hidžabu izlazile bez džlibaba. Ljudi su mogli vidjeti njihova lica i šake. Tada im je bilo dozvoljeno da ih ostave nepokrivene. Zato je pogled u njih bio doz­voljen. A kada je Allah dž.Š. objavio ajet: * neka džilbabe svoje spuste nizaše    * – zastrte su odmuškaraca.U svim tef-rekao:Neka im sestre dadnu svoje! Kaže el-Vahidi: Kažu mufessiri: sirima se navode vjero­dostojne predaje od od Ibn Abbasa r.a. – ashaba, najvećeg učenjaka ovoga Ummeta u pitanju Alla-hovih propisa vezanih za Kur'an – i Abideta es-Selmanija kao jednog od najvećih učenjaka iz gen­eracije tabiina. Njihove predaje na najjasniji način opisuju pokrivanje žene. Također, brojne su predaje od ostalih ashaba i tabiina r.a. koje ih potvrđuju – kao od Abdullaha ibn Mesuda, Muhammeda Ibn Širina i dr. Stoga ovaj ajet, u kontekstu sa ostalima, upotpunjava cjelinu Alla-hova govora o hidžabu.

Treći ajet: Hidžab starih žena

*A ostarjelim ženama koje ne žude za udajom nije grijeh da odlože ogrtače svoje bez pokazivanja ukrasa, a bolje lm je da se toga uzdrže. Aliah sve čuje i sve zna.    *  

Kaže  ez-Zudžadž:    "to su one koje su se odrekle udaje." ili one koje ne žele brak zbog svoje starosti. Kaže Ebu Abide: "One koje ne mogu više rađati" Zatim Allah dž.š. spominje nji­hov status: * nije grijeh da odlože ogrtače svoje * – tj. vanjsku odjeću koja pokriva tijelo kao što je džilbab i si., ali ne mogu odložiti odjeću koja pokriva stidne dijelove tijela. Dozvoljeno im je skinuti vanjsku odjeću zbog toga što ne izaz­ivaju požudu u dušama drugih. Tako im je Allah dž.š. dozvolio ono što nije dozvolio drugim ženama. Zatim je izuzeo i rekao: * bez pokazivanja ukrasa * -tj. da ne poka­zuju svoje ukrase za koje im   je naređeno da ih ne otkrivaju s značenjem; -da odlaganjem vanjske odjeće ne žele pokaz­ivanje ukrasa. * a bolje im je da se toga uzdrže * – tj, da se suzdrže od odlaganja odjeće. (Tefsir Fethul-Kadir) Ovaj ajet potvrđuje da žena ima unutrašnju i vanjsku odjeću, kao što to objašnjava i predaja od Abdullaha ibn Mesuda. Unutrašnja odjeća pokriva stidne dijelove tijela, bez obzira na njenu širinu, dok vanjska (džilbab) pokriva čitavo tijelo svo­jom širinom. Starim ženama je Allah dž.š olakšao, pa im je doz­volio da odlože vanjsku odjeću pod uslovom da budu čedne i ne poka­zuju svoje ukrase. Upravo u ovom ajetu se nalazi dokaz da je mlada žena dužna pokriti lice. Jer ako kažemo da je doz­voljeno otkriti lice i šake, onda ovaj ajet, shodno tome, staroj ženi dozvol­java da otkrije više od toga kao Što su kosa, vrat, ruke itd. (koji su ukras po konsenzusu uleme) – što se kosi sa dijelom ajeta koji kaže: * bez pokazivanja ukrasa * Bolje i čednije je za njih da ne odlažu džilbabe, jer je u tome, sigurno veća nagrada i jači motiv za čuvanje moralnih vri­jednosti. – * a bolje im je da se toga uzdrže *.

Četvrti ajet: Hidžab – pre­ventiva za čista srca

*A ako nešto od njih tražite, tražite to od njih iza zastora. To je čistije i za vaša i za nji­hova srca.*

Kažu kada je objavljen ovaj ajet os­talima nije bilo dozvoljeno da pričaju sa ženama Poslanika s.a.v.s. osim iza zastora – bez obzira Što su bile potpuno pokriv­ene. (Tefsir "et-Teshil li ulumi et-Tenzil", el-Kelbi) KaŽe el-Kurtubi: "Ovaj ajet dokazuje da je Allah dž.Š. dozvolio Majkama vjernika da budu pitane i da daju fetve. Ajet, po svom značenju, podrazu­mijeva sve vjernice, jer na to ukazuju jasni šerijatski dokazi koji kažu da je žena avret bez izuzetka, njeno tijelo, pa i glas. Nije dozvoljeno da se otkrije osim prilikom svjedočenja ili bolesti (koja to iziskuje)." Kaže Vehbe ez-Zuhajli nakon što prenosi tefsir ovog ajeta od el-Kurtubija: kaže el-Kadi el-ljad: "Naređen im je zastor, jer su time odlikovane. To im je stroga naredba bez razilaženja u pitanju lica i šaka. Njime ot­krivanje nije bilo dozvol­jeno prilikom svjedočenja i si. Nije ih bilo dozvol­jeno vidjeti kao pojavu, iako su bile potpuno pokrivene, osim u nuždi." Prenosi el-Buhari u svom Sahihu od Aiše r.a. da je rekla: "Sevda je izašla nakon Što je propisano pokrivanje. Bila je krup­nog tijela i po tome se mogla prepoznati. Vidio ju je Omer r.a. i povikao: "O Sevda, ti se tako mi Allaha od nas ne kriješ, pogledaj kako izlaziš!" Sevda se udaljila, a Poslanik s.a.v.s. je večerao u kući. Kost s mesom mu je bila u ruci. Rekla mu je: "0 Božiji Poslanice, izašla sam radi svoje potrebe, pa mi Omer reče "tako i tako". Tada mu )e Allah objavio ovaj ajet dok mu je kost sa mesom bila još u ruci, pa reče: "Doista vam je dozvoljeno da izađete radi potrebe." Prenose ga još Muslim, Ibn Sad, Ibn Džerir, el-Bejheki i Ahmed.

Kaže el-Kurtubi: "Kada je Ze-jneb bint Džahš preselila, rekao je (Omer r.a.):" Neka njenoj dženazi ne prisustvuje niko osim mahrema!", iz pažnje prema zastoru koji je objavljen povodom njenog slučaja. Tada je Esma  bint Unejs predložila da njen tabut stave na zakrivenu nosiljku ..". Ovo je prvi ajet objavljen o hidžabu prema kojem je Poslanik s.a.v.s. pokrio svoje žene, a i ostali vjernici svoje, jer nosi značenje izričite naredbe. Ako se pravilo, kao što kažu, odnosi samo na žene Poslanika s.a.v.s., a poznato je da ih je Allah dž.š. nazvao Majkama vjernika i da je brak sa njima zabranjen, koje značenje onda ima njihovo pokrivanje ? Naredba se odnosi na sve vjernice do Sudnjega dana. Ajet koji naređuje Poslanikovim s.a.v.s. ženama, kćerkama i su­prugama vjernika spuštanje džilbaba je, svakako, dokrajčio tezu da je potpuno pokrivanje svojstveno samo ženama Poslanika s.a.v.s. Kao što riječ "utr roditeljima analogno ukazuje na zabranu njihova udaranja, tako i ovaj ajet ukazuje da se pravilo, iako je navedeno u pitanju žena Poslanika s.a.v.s., odnosi na sve vjernice. Ovo se kod usulista naziva pri­oritetnom analogijom. Hidžab je u odnosu na džahilijjet bio sasvim nešto novo, a nije propisan    postupno, jer je to bilo nemoguće. I doista je to bio veliki preokret. Allah dž.š. je počeo od Poslanikovih s.a.v.s. žena da licemjeri ne bi rekli: "Vidite, kako je druge žene prisilio na pokrivanje i boravak u kućama, a svoje žene ostavio da se naslađuju životom kako žele". Nakon naredbe o hidžabu nije ostavljena mogućnost ni jednoj ženi koja vjeruje u Allaha i Sudnji dan da radi suprotno ženama

Poslanika s.a.v.s. Kako smo vidjeli, hidžab ima svoju potvrdu u Kur'anu i Sunnetu, te praksi ashaba r.a. kao najbolje sredstvo čuvanja od ne­dozvoljenog miješanja spolova. Obaranje po­gleda, Čuvanje stidnih mjesta, propisno pokrivanje tijela i sigurna odlučnost u sprovedbi toga su jedan od razloga uspjeha svakog naroda. Židove ništa drugo nije odvelo u propast do ras-kalašenost njihovih žena, kako to Poslanik s.a.v.s. kaže. Zato je Allah dž.š. ovom Ummetu u Kur'anu naznačio  važnost pokrivanja, kako ne bi zapao u grešku koja je imala kobne posljedice za prošle narode.

enverm
normalan, elhamdulillah!

Komentariši