Allahovo pravo prema Njegovim robovima i pravo robova prema Allahu

MUAZ IBN DŽEBEL  je rekao: "Jahao sam iza Vjerovjesnika, s.a.v.s., pa je rekao: ‘O, Muaze, znaš li koje je Allahovo pravo (hakk) prema Njegovim robovima, a koje je pravo robova prema Allahu?’ Rekao sam: ‘Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju!’ On reče: ‘Zaista je pravo Allahovo prema robovima da ga obožavaju i da mu ništa ne pridružuju (ne čine širk), a pravo robova prema Allahu je da On ne kažnjava onoga koji mu nije širk činio. ‘ Rekao sam: ‘O Allahov Poslaniče, hoću li obveseliti svijet?’ Rekao je: ‘Nemoj ga obveseljavati, jer bi se u to pouzdao (pa bi ljudi zanemarili rad)."’
( Rijadussalihin, br/str. 0426, Sahih, Hadis bilježe: MUTTEFEKUN ALEJHI, )

enverm
normalan, elhamdulillah!

2 komentara

Komentariši